Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

GIÁP NGỌ

Giáp Ngọ năm xưa mải chiến trường
Năm nay Giáp Ngọ chửa chùng cương
Còn phi nước đại vùng biên ải
Chưa bước thong dong những nẻo đường
Xe ngựa hồi triều ai tưởng nhớ?
Quan quân xong trận kẻ yêu thương?
Chí tình chí nghĩa đời lưu tiếng*
Hết giặc kéo cày chẳng vấn vương!

                            Nhân Hưng,ngày 4-2-2014
                                         Tạ Anh Ngôi

*Khuyển mã chi tình
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0 nhận xét

Đăng nhận xét